E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar   Kvartergården Nyinflyttade Föreningsstämma

Anläggningsbeslut & Stadgar

Aktbilaga B beskrivning
Anläggningsbeslut

Bilaga 1 Protokoll sid 1
Bilaga 1 Protokoll sid 2
Bilaga 3 Målsättning styrelse

Stadgar för Verköns Samfällighet gällande f.o.m. verksamhetsåret 2011:

  §1. Firma:
  Föreningens firma är Verköns Samfällighetsförening.
 

§2. Samfälligheter:
Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1975-09-29 (Dnr. 277/73).
 

§3. Grunderna för förvaltningen:

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

 

§4. Medlem:

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2.

 

§5. Styrelse, säte, sammansättning:

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Göteborgs kommun. Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter och 2 suppleanter.

 

§6. Val:

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor: Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

 

§7.Kallelse till sammanträde, föredragningslista:

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall vara ledamöterna tillhanda minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden.  Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast anmäla detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej yttranderätt eller rösträtt.

 

§8. Beslutförhet, protokoll:

Styrelsen är beslutför när kallelse skett  i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.  Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, i andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger avge reservation mot beslutet. Sådan reservation skall avges före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 

§9. Förvaltning:

Styrelsen skall

1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.

2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.

3. Föra förteckning över delägande fastigheter och dessas andelstal och ägare.

4. Årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.

5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.

6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

 

§ 10. Revision:

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 11. Räkenskapsperiod:

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 -31/12.

 

§ 12. Föreningsstämma:

Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt, utlysa extrastämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att under två veckor före stämman ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

§ 13. Kallelse till stämma:

Kallelse till stämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag å kvartersgården.

 

§ 14. Motioner:

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen

 § 15. Dagordning vid ordinarie stämma:

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman.

2. Val av två justeringsmän.

3. Styrelsens och revisorernas berättelser.

4. Ansvarsfrihet för styrelsen.

5. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.

6. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

8. Val av styrelse och styrelseordförande.

9. Val av revisorer.

10. Övriga frågor.

11. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

 

§ 16. Disposition av avkastning:

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

 

§ 17: Stämmobeslut:

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning gäller §§ 48, 49, 51 och 52 i lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med sedlar om någon begär det.

 

§ 18. Utgår.

 

§ 19. Protokollsjustering, tillgänglighållande.

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

 

Tillbaka till huvudsidan) 

Kalendern

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa