E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar Kvartersgården Nyinflyttade Föreningsstämma Fritidsaktiviteter

Föreningsstämma
Av stadgarna framgår att ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång om året under april månad. På stämman har Du möjlighet att påverka föreningens arbete och själv komma med förslag och motioner. Motioner skall vara inlämnade senast under februari månad, för att förslagen skall kunna arbetas igenom innan stämman. En viktig diskussionspunkt på stämman är kommande års uttaxering av medlemmarna för att täcka föreningens kostnader. Stämman väljer också styrelse för kommande verksamhetsår. Protokollet från stämman anslås i kvartersgården och på hemsidan..

Styrelsen
Styrelsen för samfällighetsföreningen består av minst 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsens uppgift är att förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar enligt de riktlinjer som stämman beslutat. I protokollet, som skickas ut till medlemmarna efter stämman, framgår hur arbetsuppgifterna har fördelats mellan styrelsemedlemmarna. Har ni några frågor om samfälligheten är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen.

Föreningsavgift
Föreningsavgiften bestäms på årsmötet och skall betalas 4 gånger per år via inbetalningskort från styrelsen. Kontrollera att rätt namn står på inbetalningskortet. Vid felaktigheter kontakta styrelsen. Avgiften skall täcka de löpande kostnaderna för drift och underhåll, inklusive kabel-TV, bastubad och de enskilda fastigheternas vattenförbrukning.  En lagstadgad del fonderas också för kommande utgifter.
 

(Tillbaka till huvudsidan) 

Kalendern

 

 

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa