E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar Kvartersgården Nyinflyttade Föreningsstämma Fritidsaktiviteter

Information
Garage, parkeringsdäck och parkeringsplatser

Varje fastighet disponerar antingen ett garage eller en plats under tak i parkeringsdäcket.
I P-däcket finns uttag för motorvärmare. Förutsättningen är att endast bilar parkerade i P-däcket använder motorvärmare, inte parkerade ovanpå.
El-centralerna är inte dimensionerade för att ladda elbilar och det är är således absolut förbjudet att ladda elbilar i dessa uttag. Om elbilar ändå laddas med samfällighetens el kan de eluttagen komma att kopplas bort.
  Det är inte tillåtet att använda garaget som ett förråd. Värmeelementen längst in i garaget får inte täckas för eller byggas in. Värmen i garagen styrs av en för varje länga gemensam termostat.
Därför är de enskilda garagen åtskilda från varandra med en nätvägg. Om denna ersätts med en fast vägg fungerar inte uppvärmningssystemet.
  Garageportarna kontrolleras och servas regelbundet varje år av portleverantören. Såväl styrelsen som portleverantören har huvudnyckel till samtliga garage. Låscylindern får därför inte bytas ut.
  Vid överlåtelse av fastighet skall samtliga garagenycklar överlämnas till den tillträdande ägaren.

Besöksparkering och övriga parkeringsplatser
Alla medlemmar har samma rätt att utnyttja parkeringsplatserna ovanpå parkeringsdäcket och utanför garagen, oavsett om man bor på Stora Kronogårdsgatan eller Legendgatan. Den inhägnande parkeringsplatsen längst ned på Legendgatan är endast avsedd för husvagnar, husbilar och släpfordon.
  Parkeringen övervakas av ett parkeringsbolag. Detta bolag har rätt att ta ut kontrollavgifter enligt lagen om kontrollavgift, av alla som inte parkerat korrekt
inom markerad plats eller inte har rätt ifyllt och giltigt parkeringstillstånd tydligt
synligt genom vindrutan.
  Varje fastighet har 2 parkeringstillstånd och det antal tillfälliga besökstillstånd som behövs. 
   Besökstillstånden skall vara ifyllda med kulspetspenna och gäller i 24 timmar eller 4 dygn. (Se tavlornas skyltning). Angiven tidpunkt får inte strykas över eller ändras. Behövs nya tillstånd, kontakta  parkeringsansvarig i styrelsen.
  Avregistrerade och ej körbara bilar kan komma att avlägsnas genom föreningens försorg, vare sig de är försedda med parkeringstillstånd eller ej.
 Verköns områden skall hållas bilfritt. Du får endast köra in om Du har tunga transporter till Din fastighet.
  Tänk på att Du som bilförare alltid är vållande om en olycka sker i området med
din bil inblandad.
Biltvätt är förbjudet inom området (vid biltvätt skall det finnas oljeavskiljare).
Tänk på miljön!

Belysning
Ytterbelysningen i området  består av lampor på garage och p-däck, lyktstolpar vid lekplatser och  gångvägar samt lampor på bak- och framsidan av husen.
  Din ytterbelysning är en del av föreningens ytterbelysning och den får inte byggas in eller på annat sätt skärmas av. Om du ändå bygger in existerande belysning, sätt upp en extra lampa på utsidan.
  Ytterbelysningen styrs från centrala skymningsreläer och ett relä till varje enskild lampa på husen.
  Nya reläer och ny armatur tillhandahålls av föreningen. Lampor får däremot varje fastighetsägare stå för själv.

Kabel-TV
I ursprungliga anläggningsbeslutet från 1974 ingick en s.k. centralantenn för TV.
Denna är sedan länge utbytt mot kabel-TV, som ägs och underhålls av Com Hem. För detta + grundutbud av TV-kanaler och bredband 100 mb  betalar samfälligheten en årlig avgift. Felanmälningar skalla göras till Com Hem.

Vatten och avlopp
Området får sitt färskvatten via 8 vattenmätare. Vattenförbrukningen betalas av samfälligheten, vilket innebär att alla delar lika på kostnaden. Ingen mätning sker
av förbrukningen vid enskilda fastigheterna.

Vinterhållning/Snöröjning och halkbekämpning
Föreningen äger en mindre traktor och med den sköter vi själva snöröjningen på brandgator och parkeringsplatser.
  De smala gångvägarna i området skall snöröjas av fastighetsägarna själva. Varje fastighetsägare är ansvarig för att gångvägen utanför den egna fastigheten är skottad och sandad. Krossad stenflis tillhandahålls av föreningen.

Sophantering
Sophanteringen ingår inte i anläggningsbeslutet. Sedan hösten 2010 har vi ändå gemensam sophantering. Anslutningen till den gemensamma sophanteringen är frivillig, men det absoluta flertalet är anslutna. Kostnaden för sophanteringen
debiteras som extra avgift tillsammans med samfällighetsavgiften.
  Den som inte vill vara ansluten till den gemensamma sophanteringen kan välja att ha egen soptunna på tomten och betala för tömning av denna. Soptunna får inte lämnas på samfällighetens mark,  utan den enskilde fastighetsägaren får betala för hämtning på egna fastigheten. Tag kontakt med styrelsen om du vill gå ur eller ansluta dig till den gemensamma sophanteringen
.

Redskap att låna
Föreningen äger några skottkärror  för utlåning. Gräsklippare finns att låna för att kunna klippa skötselområden.
  Om den går sönder kontakta genast ansvarig i styrelsen så att gräsklipparen kan lämnas in för reparation.

Nyinflyttade
För att föreningen och förvaltaren skall kunna ta hand om nyinflyttade och för att vi skall ha en  aktuell medlemsförteckning är det önskvärt att Du vid flyttning lämnar ett meddelande till styrelsen om detta. Du som flyttar in ska ta kontakt med styrelsen så snart som möjligt för medlemsregistrering.

Moped- och cykelåkning
Mopedåkning i området är förbjudet. Cykelåkning får naturligtvis inte ske på gräsmattor eller i rabatter.
Samtliga föräldrar måste hjälpa till för att se till att regler efterlevs.

Om- och tillbyggnad av fastigheter
Vid om- eller tillbyggnad av er fastighet kontakta stadsbyggnadskontoret för att få klargjort vilka regler som gäller och hur eventuellt bygglov skall sökas.
Se Göteborgs stads hemsida: www.goteborg.se

Vår miljö i området
Tänk på att hålla rent i området och kasta inte fimpar på marken. Soptunnor ska placeras på den egna fastighetsägarens tomt, ej utanför fastigheten på Verköns tomtmark.
 

(Tillbaka till huvudsidan) 

Kalendern

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa