E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar Kvartersgården Nyinflyttade Föreningsstämma Fritidsaktiviteter

Protokoll från årsstämman 22 april 2018
§ 1. Stämmans öppnande
Ordförande Anders Hyllander förklarade stämman öppnad. 26 hushåll var representerade.

§ 2. Stämmans behöriga utlysande
Stämman förklarades behörigen utlyst och röstlängden fastställdes.

§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget att punkt 9.5 lades till.

§ 4. Val av ordförande för stämman
Till ordförande valdes Anders Hyllander. Till vice ordförande för stämman valdes
Kerstin Nilsson.

§ 5. Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare valdes Jonas Sjölund.

§ 6. Val av två justeringsmän/rösträknare för stämman
Till justeringsmän/rösträknare valdes Gunni Sandgren och Sonya Almgren.

§ 7. Styrelsens och revisorernas rapport
Efter att revisorerna föredrog revisionsberättelsen föreslog de att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017(vice ordförande Kerstin Nilsson klubbade igenom detta beslut).
Revisorernas fullständiga kommentarer finns att läsa på hemsidan (www.verkon.se) och sätts upp vid kvartersgårdens entré (tillsammans med stämmoprotokollet).

§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 (vice ordförande för stämman hade övertagit klubban vid detta beslut).

§ 9. Faställande av Underhålls- och förnyelseplan
Efter att underhålls- och förnyelseplanen visats upp med projektor fastställde stämman densamma.

§ 9.5. Ersättning till styrelsen
Stämman faställde styrelsens arvode till 105 000.

§ 10. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar
   a. Styrelsens förslag om att utöka HSB:s gräsklippningsområden bifölls. Förslaget innebär att vissa adresser på Legendgatan får nya ansvarsområden och att ojämna nummers områden på Stora Kronogårdsgatan skall presenteras på nästa stämma.
   b. Styrelsens förslag om stadgeändring om att motioner till stämman skall lämnas in senast sista februari (istället för sista Mars) bifölls.
   c. Claes Gillenius motion om uthyrning av garage till medlemmar avslogs efter votering. 16 hushåll röstade emot och 8 röstade för motionen. 2 hushåll avstod från att rösta.

§ 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt den för stämman framlagda debiteringslängden godkändes. Styrelsens förslag innebar en höjning av samfällighetsavgiften med 450 kr för 2018. Claes Gillenius påpekade att kommunen har kontinuerligt höjer VA-avgiften vilket ytterligare legitimerar en höjning.

§ 12. Val av styrelse
Till styrelsen valdes Jonas Sjölund, Peyman Eineigbi, Martin Gustavsson (alla 3 omval 2 år). Lars Egnell som tidigare varit suppleant valde till ordinarie ledamot på 2 år. Till suppleanter valdes Jackie Graf och Henrik Jansson (omval 1 år). Då valberedningens förslag röstades igenom betyder det att styrelsen år 2018 kommer att bestå av 8 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer valdes Henrik Widén (sammankallande, omval 1 år) och Claes Gillenius (omval 1 år). Till revisorssuppleanter valdes Gunilla Gisslevik (omval 1 år) och Jan Arvidsson (omval 1 år).

§ 15. Val av valberedning
Till valberedning valdes Åke Arvidsson (sammankallande omval 1 år) och Kerstin Nilsson (omval 1 år).  

§ 16. Övriga frågor
    a. Jan Arvidsson påpekade att valberedningens förslag borde vara med i kallelsen till stämman. Stämman samtyckte och styrelsen skall göra så till nästa stämma.
    b. En boende på Legendgatan tyckte att något borde göras åt parkeringssituationen på Legendgatan då han ofta fick böter då han ställt sig på kommunens gata. Styrelsen hänvisade honom till P-däcket vid Stora Kronogårdsgatan där det alltid finns plats.
    c. Bertil Nilsson påpekade att många fastighetsägare byter däck på brandgatorna i området vilket försvårar för utryckningsfordon att komma fram. Styrelsen skall gå ut med information om att det är förbjudet (både på hemsidan och i kommande samfällighetsutskick.
    d. Jukka Tamminen tyckte att styrelsen skulle titta på om vi inte kunde ha solpaneler på taken på fastigheterna. Anders tyckte att om en privat arbetsgrupp presenterade ett genomarbetat förslag kunde styrelsen tänka sig att titta vidare på det.

§ 17. Meddelande om plats där stämmoprotokoll anslås
Stämmoprotokollet sätts upp i 1 exemplar vid kvartersgården och läggs ut på
hemsidan www.verkon.se.

§ 18. Stämman avslutas
Anders Hyllander tackade samtliga för visat intresse och klubbade igenom avslutandet av stämman.

 

(Tillbaka till huvudsidan) 

Kalendern

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa